Download biểu mẫu

Avatar

Dành cho hãng tàu - Bản thỏa thuận trao đổi dữ liệu eDO

Avatar

For carrier - Agreement on eDO data transmission

Avatar

Dành cho hãng tàu - Hướng dẫn sử dụng quản lý eDO

Avatar

Dành cho công ty vận tải - Bản đăng ký dịch vụ Cảng điện tử ePort

Avatar

Dành cho công ty vận tải - Bản hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cảng điện tử ePort

Avatar

Dành cho Forwarder - Bản đăng ký dịch vụ Cảng điện tử ePort

Avatar

Dành cho Forwarder - Bản hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cảng điện tử ePort